Thông tin cổ đông tập đoàn Hydrogen Mallok

Ông Nguyễn Đức Quang - Cổ Đông Sáng Lập-Chủ Tịch Hội Đồng Sáng Lập
Ông Nguyễn Đức Quang - Cổ Đông Sáng Lập-Chủ Tịch Hội Đồng Sáng Lập
Ông Trần Tịnh Nguyên - Cổ Đông Sáng Lập -Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Hydrogen Mall Ok - Phó TGĐ CTCP Tập Đoàn Mall Ok
Ông Trần Tịnh Nguyên - Cổ Đông Sáng Lập -Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Hydrogen Mall Ok - Phó TGĐ CTCP Tập Đoàn Mall Ok
Bà Hoàng Thị Thu Yến - Cổ Đông Sáng Lập - Giám Đốc Tài Chính Tập Đoàn Mall Ok
Bà Hoàng Thị Thu Yến - Cổ Đông Sáng Lập - Giám Đốc Tài Chính Tập Đoàn Mall Ok
Ông Lâm Thứ Tiên - Cổ Đông Sáng Lập - Cố Vấn Chiến Lược Tập Đoàn Mall Ok
Ông Lâm Thứ Tiên - Cổ Đông Sáng Lập - Cố Vấn Chiến Lược Tập Đoàn Mall Ok
Ông Nguyên Ngọc Lam - Cổ Đông Sáng Lập - P.TGĐ Tập Đoàn Mall Ok
Ông Nguyên Ngọc Lam - Cổ Đông Sáng Lập P.TGĐ Tập Đoàn Mall Ok